24
sep

Wat is de Vlaamse zorgverzekering?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid dat rusthuisbewoners en zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden financieel steunt. Zij krijgen maandelijks een vast bedrag van 130 euro als tegemoetkoming in de niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, verblijfskosten in rusthuis of instelling, ...).
Iedere Vlaming, ouder dan 25 jaar, moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas.
In Brussel kunnen de Vlamingen vrijwillig kiezen om zich aan te sluiten.
 
Wie krijgt een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering?
In een eerste fase genieten zeer zwaar zorgbehoevende mensen in de thuiszorg van de zorgverzekering. Dit zijn personen die over een officieel attest vanuit de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, vanuit gezinszorg, vanuit de kinderbijslag, of vanuit de ziekteverzekering beschikken inzake voldoende verlies aan zelfredzaamheid.
Indien men geen van bovenstaande attesten kan voorleggen, kan er een onderzoek gebeuren naar de graad van zorgbehoevendheid door de diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, de Diensten voor Gezinszorg (Familiehulp, Familiezorg, Landelijke Thuiszorg…) of de OCMW’s.
Iemand van deze diensten zal op basis van een bepaalde schaal (de BEL-profielschaal) de zorgbehoevendheid inschatten die minstens 35 punten moet scoren.
De thuiszorgpatiënt met recht op zorgverzekering, die geen gebruik maakt van het persoonlijke assistentiebudget voor personen met een handicap (Vlaams Agentschapsvoorziening, voor -65 jarigen), ontvangt maandelijks een mantel- en thuiszorgpremie van € 130.
Er is ook een tussenkomst voor residentiële zorg voorzien van 130 euro per maand (als men in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrische verzorgingsinstelling verblijft). Deze vergoeding is niet te combineren met de mantel- en thuiszorgpremie. De aanvraag gebeurt bij je zorgkas.
 
Opgelet!
Er zijn cumulregels met o.a. tussenkomsten vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. Bv. personen met recht op zorgverzekering, die gebruik maken van een voorziening van het Vlaams Agentschap, krijgen een tegemoetkoming van respectievelijk één of twee maanden als zij meer dan dertig of honderd dagen afwezig zijn uit de voorziening in de periode vanaf 1 september tot en met 31 augustus.