24
nov

Hoe betaalbaar blijft onze gezondheidszorg?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Ja, we zullen in 2050 nog apothekers nodig hebben, ondanks de tendens om meer van op afstand te doen en de toenemende impact van e-Health. Maar ze zullen een andere rol moeten spelen en er zal meer moeten worden ingezet op samenwerking, coördinatie en kwaliteit.

Professor Lieven Annemans schetste een wat scherp toekomstbeeld: teleconsultatie en telemonitoring worden routine, robots nemen gezondheidstaken over. Daarbij komt de permanente aftoetsing van het zorgproces aan noodzaak, doelmatigheid en kosteneffectiviteit. ‘Apothekers moeten gesensibiliseerd worden om in te spelen op innovaties. Ze mogen die trein niet missen'. 

Veerle Foulon (KU Leuven) zag de apotheker van morgen als begeleider bij het gebruik van nieuwe toepassingen: ‘Apothekers moeten adviseren om foutief gebruik te voorkomen en ze moeten zich flexibel opstellen tegenover innovaties. Apothekers zijn hoog opgeleid, staan dicht bij de patiënten en zijn goed verspreid over het land. Ze zijn uitstekend geplaatst om te adviseren over het goed gebruik van geneesmiddelen en medische apps’.

Rudi Pauwels (Biocartis) stelde vast dat geen enkel gezondheidssysteem ter wereld vandaag duurzaam is in zijn huidige vorm. ‘De overheid zal de bakens moeten uitzetten om de sector deel van de oplossing te laten worden. We moeten naar een betere balans tussen eerste lijn en gespecialiseerde zorg. Apothekersorganisaties moeten met andere zorgverleners in debat gaan om te bekijken hoe we de taken anders kunnen verdelen’.
Inzake betaalbaarheid van de gezondheidszorg stelde Pauwels dat ook bedrijven meer en meer beseffen dat heel dure geneesmiddelen of technieken minder kans maken in economisch moeilijke tijden. Men mag daarbij niet alleen nagaan of een product duur is, maar ook bekijken welke besparingen het oplevert’.

Annemans stelde dat de vergrijzing de kostprijs van de gezondheidszorg 'slechts' zal doen toenemen van 8 naar 10 procent. ‘De overheid moet innovaties toejuichen, maar tegelijk met de industrie een partnerschap aangaan om innovatieve technieken betaalbaar te houden. De overheid heeft een zeer belangrijke rol in de gezondheidszorg om de drie principes, kwaliteit, solidariteit en duurzaamheid, te kunnen blijven bewaren’.

Karel Van Eetvelt (Unizo) zag daarin een verhoging van het gezondheidsbudget met 25 procent: ‘Dat moet elders gecompenseerd worden. In welke sectoren willen we dan minder investeren?’
Van Eetvelt vond ook dat de sector zich niet mag afzetten tegen de nieuwe technologie, maar er juist verstandig moet mee omspringen. ‘In consumptie zijn alle grenzen weg. De online handel is niet te stoppen. Bijkomende regelgeving is nodig, maar die zal niet volstaan om patiënten terdege te beschermen. Precies daar zie ik een belangrijke rol voor wie een farmaceutische opleiding heeft genoten’.

Minister Maggie De Block lichtte tot slot enkele punten van haar beleid toe: ‘Wij zullen de komende jaren moeten hervormen en besparen op een intelligente manier. We blijven verspillingen tegengaan en overconsumptie en oneigenlijk gebruik van ons zorgsysteem vermijden. Apothekers hebben daar een belangrijke rol om patiënten te informeren en te adviseren. De apotheker is een essentiële schakel in de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt’.
Voorts bereidt het kabinet een meerjarenkader voor, waarmee wordt gestreefd naar de best mogelijke farmaceutische zorg, aangepast aan de evoluerende behoefte van de patiënt

Bron : de Apotheker – 24-11- 2015